ก่อนที่จะมาเป็น เอ-เบสท์

กว่า 26 ปีของการดำเนินธุรกิจที่มีพื้นฐานมาจากธุรกิจตลาดค้าส่ง ซึ่งนับเป็นช่องทางการกระจายผลิตผลที่สำคัญของประเทศ นำมาสู่การร่วมบริหารจัดการห่วงโซ่สินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคหลากหลายประเภท นับเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำมาสู่การสรรหาผลิตผลที่มีคุณภาพจากแหล่งที่ดีมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการคัดสรร ตัดแต่ง และบรรจุที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัท เอ-เบสท์ จำกัด ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

การพัฒนาที่ต่อเนื่อง

มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอดทั้งมาตรฐานของผลิตผล มาตรฐานแปลงปลูก GAP โดยเราได้รวบรวมเกษตรกรที่ผลิตผลิตผลคุณภาพ และจัดทำเป็นเครือข่ายเกษตรกรคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการจัดสร้างศูนย์คัดบรรจุมาตรฐาน GMP ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 2554 เพื่อให้ผลิตผลที่บริษัทจัดจำหน่ายได้มาตรฐานอย่างสมบูรณ์